Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Gizlilik Formu

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA VE GİZLİLİK FORMU

Kişisel Verilerin Korunması

İşbu aydınlatma metni, BEKA KUYUMCULUK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“TESBİHANE”) bünyesinde müşterilerden veya müşteri adaylarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan TESBİHANE tarafından hazırlanmıştır. 

Üyelik başvurusu veya satın alma işleminiz sebebiyle doldurmakta olduğunuz formlarda bulunan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir. 


İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik  ve İletişim Bilgileri    : İsim-soy isim, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, vergi numarası, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verilerive benzer diğer veriler.

Doğrulama Bilgileri                : Üyelik bilgileri, Kullanıcı Adı, Parola, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları

Konum Verileri                       : Kullanıcılara ait GPS verisi, IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi

Ödeme Verileri                       : Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Site İçi Mesajlar                     : İnternet sitesi üzerinden kullanıcılar ve operatör arasında güvenli iletişim sağlanabilmesi için tarafların birbirlerine gönderdikleri site içi mesajlardır.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmek
 • Üyelik başvurusunda bulunan ve/veya alışveriş yapan kişilerin kimlik bilgilerinin kontrolünü sağlamak,
 • Gerektiğinde müşteriyi bilgilendirmek ve müşteri ile iletişim kurmak,
 • Müşteriye sipariş ettiği ürünün teslimini ve müşteriden ürünün iadesini sağlamak
 • Şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Site ve mobil uygulama üzerinden yapılan tüm işlemler için gerekli kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Emredici mevzuat hükümleri gereği ilgili kamu kurumlarının talebi doğrultusunda kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerin ilgi aşanlarının tespit etmek ve bu doğrultuda müşteriye ürün sunmak,
 • Müşterileri kampanya ve indirimlerden haberdar etmek,
 • Müşteri bilgilerinin analizini sağlayarak reklam ve Pazar faaliyetlerini yürütmek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu doğrultuda anketler düzenlemek,
 • Müşterinin öneri ve şikayetlerini değerlendirmek; müşterinin sorunlarını çözmeye çalışmak
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal hakları kullanmak

Amacıyla işlenmektedir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


Kişisel Verilerin Güvenliği

TESBİHANE; verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz TESBİHANE’nin hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak ŞİRKETİN kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda verilerinizin Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz; emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşılabilmekte, aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için Kanun’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

TESBİHANE ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu formda belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Şirket ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.


KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Onayınız ile TESBİHANE tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

NOT: İşbu formun kabulü ile birlikte tarafınızca verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş verilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.